ALS

خانمی که بیماری als داشتند که پس از ده سال بیماری به بنده مراجعه نمودند و در عرض دو ماه موفق شد به تنهایی راه برود
و سرش را صاف نگاه دارد صدا و صوتش نیز که رفته بود بازگشته و قابل فهم شده است.