موجودات غیر ارگانیک

درمانگران ساتویکآ
از استاد پرسیدم

چگونه شد که سلسله اساتید بی مرگی

بهترین و برترین درمانگران جهانهای تحتانی شدند

لبخندی زد و گفت

فرزندم ما مردمان را الوده نمیبینیم
الوده به میکروب و.ویروس

الوده به انرزی های منفی

الوده به ارگانیکها و غیرارگانیکها

الوده به جن و پری

الوده به طلسم و جادو

هر زمان که درمانگر الوده ببیند مردمان را

اولین واکنشش ترس است

ترس از الوده شدن

ترس از الوده شدن او را دور میسازد از قلب بیمار

سپس به دنبال ابزاری است برای الوده نشدن

برای جلوگیری از الوده شدن

به دنبال ابزارهاییست قوی و قوی تر برای از بین بردن الودگی ها
(واکنش های ناخوداگاه مبتنی بر ترس و خشم ،نفرت و بیزاری)

ترس ترس ترس از الودگی
موجب دوری او از بیمارش می شود

ترس ترس ترس از الودگی
موجب خاموش شدن شعله عشق شفابخش وجودش می شود

ترس ترس ترس از الودگی
موجب عدم دقت و نگذاشتن وقت کافی برای بیمارش می شود

موجب می شود تا لمس نکند جسم و جان دردمندان سرگشته و حیران را

و فرد دردمند به روشنی حس می کند،درک میکند،میبیند

دوری درمانگرش را
حس می کند ترس درمانگرش را
حس می کند چندش درمانگرش را

وهیچگاه اعتماد نمی کند
و نمی تواند که اعتماد کند
به فرایند درمان

هیچگاه اعتماد نمی کند به درمانگرش

فرزندم بدان و اگاه باش

تا زمانی که اعتماد دردمند و عشق درمانگر در کنار هم جمع نشوند
متحد نشوند

نور اناهاتا به کف دستان نمی رسد و نمی تابد

بر زبان جاری نمی شود

و جلالش در چشمان تلالو نمی یابد
و
هیهات که دیگر درمانی در کار نیست

استاد ادامه داد

فرزندم سلسله اساتید بی مرگی شجاعانه و مهربانانه رسوخ کردند در سد عظیم و ناگسستنی ترس

سد مستحکم ترس از الودگی

و سربلند و مهربان بیرون امدند از ان سویش

عشق درمانگر اعتماد درمانجو
عشق درمانگر اعتماد درمانجو
عشق درمانگر اعتماد درمانجو

دوستتان دارم
داوود امین الرعایا

برگرفته از کتاب در پیشگاه اساتید بی مرگی جلد سوم