دعای سپاسگزاری

الهی تندرستی ام را سپاس
آسودگی جسمم راسپاس…
الهی تعادل ذهنم را سپاس
هماهنگی و اعتدالم را سپاس

الهی آرامش درونم را سپاس…
راحتی ذهنم را سپاس…

الهی شادی درونم را سپاس…
شادی و سرورم را سپاس…

الهی نشاط و سر زندگیم را سپاس… سلامتی ام را سپاس…

الهی انسان بودنم را سپاس..
آگاهی روزافزونم را سپاس…

الهی فرزندان سالم و صالحم را سپاس
همسر مهربانم را سپاس

الهی خانواده خوبم را سپاس
دوستان?? یکدل و یکرنگم را سپای

الهی گذشت و بخشایشم را سپاس… صمیمیت و عشقم را سپاس

الهی بارش فراوانم را سپاس…
اعتماد به لطف بی پایانت را سپاس…

الهی رزق و روزی ام را سپاس…
توانگری الهی را سپاس…

الهی اینهمه شور و شوق درونی را سپاس…
رضایت درونم را سپاس

الهی میل به تحولم را سپاس…
پیشرفت روز به روزم را سپاس…

الهی
الهی
الهی….

توفیق سپاسگذاری خدای عاشقانم را سپاس….

الهی امروز اداره عالی همه امورم را به دستان پرتوان تو میسپارم

الهی امروز گشایش و اسانی همه کارهایم را به لطف بی پایان تو میسپارم

دوستتان دارم

داوود امین الرعایا