جهل مردم

از استاد پرسیدم
سخت ترین (آآآن) چه زمانی است

لبخندی زد و گفت فرزندم

آآآن لحظه ای که اگاه میشوی از جهل مردم
به جهل مردم

و سختتر،آآآن لحظه ای که اکاه میشوی از تواناییت برای استفاده از جهل مردم برای رسیدن به ثروت

و مهیبتر،آآآن لحظه ای که اگاه میشوی از تواناییت برای استفاده از جهل مردم برای رسیدن به قدرت

و سهمگینتر،زمانی که اگاه میشوی از تواناییت برای استفاده از جهل مردم برای تبدیل شدن به یک بت
به یک مراد،یک لیدر،یک خدایگان،یک الهه،یک اسطوره

او راست میگفت
او درست میگفت

تاریخ را خوانده بودم
و
در سفرم بر کرانه رود مادر

شهرهای دود گرفته
و
مردمان جاهل
و
حاکمان ظالم
زیادی را دیده بودم

از استاد پرسیدم چه میشود که من تمایل دارم از جهل مردم سواستفاده کنم

چه شد که ثروتمندان و قدرتمندان و بزرگان طول تاریخ
از جهل مردم سواستفاده کردند

لبخندی زد و کفت فرزندم

عمق و حجم سواستفاده تو به
حجم و عمق خشمت از
جهل و مردمان جاهل بستگی دارد

پرسیدم عمق و حجم خشم من از جهل و مردمان جاهل به چه بستگی دارد

گفت

فرزندم حجم و عمق خشم تو از مردمان
به عمق و حجم خشم تو
از خودت،
از نیمه تاریکت و
از سایه سیاهت بستگی دارد

از استاد پرسیدم راه رهایی چیست؟

چگونه سلسله اساتید بی مرگی رها شدند
از میل به سواستفاده از جهل مردم
برای رسیدن به
ثروت و شهرت و قدرت

موهای زیبایش در ان طلوع زیبا میدرخشیدند و نسیمی بازیگوش با گیسوانش عشق بازی میکرد

لبخندی زد و کفت فرزندم

دو راه موازی داری
دو گام هم زمان داری

یک
میل به سواستفاده را حس کن،لمس کن،نظاره کن
شجاعانه،مهربانه
کاملا و عمیقا

به ان پل دوراهروی طولانی،
به ان دو حفره سرد و گرم بازگرد

و بر روی ان پل جاودانی مستقر شو

و سپس انقدر در برزخ بی عملی سکنی گزین
و سکوت اختیار کن

تا بارقه خرد و شفقت در روح و جانت هویدا گردد

و دوم

خشمت از مردمان
از جهل مردمان
از مردمان جاهل
را ببین،لمس کن،حس کن
و نظاره کن
شجاعانه،مهربانانه

و از ان برای رسیدن به نیمه تاریک وجودت سود بجوی
و با سایه سیاهت به صلح برس

روزی روشن یا شبی تاریک

تو رسوخ میکنی در ماهیت حقیقی جهل
و عبور میکنی از حجم حقیقی جهل

و خارج میشوی از جهل مرکب موجود در جهانهای تحتانی
و
وارد میشوی در خرد مطلق جهانهای فوقانی
و در نهایت

ارام میگیری در شفقت بی مثال جهانهای روحانی

دوستتان دارم

داوود امین الرعایا

بهمن نود و چهار

زنجان